Tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về sinh sống và làm việc tại Thủ đô

22/12/2015

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 02-TT/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới nhằm tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về sinh sống và làm việc ở Thủ đô. Hơn 10 năm qua, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được Thành ủy và các cấp, các ngành của Thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt được kết quả cơ bản, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, tăng cường hội nhập với các nước sở tại và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.  Để thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 45-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm để phát huy vai trò, hiệu quả của công tác này.

Ban Biên tập xin đăng tải toàn văn Thông tri số 02-TT/TU, ngày 27/11/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới: 

 

THÔNG TRI

Về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

----------

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, hơn 10 năm qua, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được Thành ủy và các cấp, các ngành của Thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt được kết quả cơ bản, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, tăng cường hội nhập với các nước sở tại và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.  Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn một số hạn chế: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy chưa tốt. Hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này còn bất cập, nhất là về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực, đầu tư từ người Việt Nam ở nước ngoài; trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, việc phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan, đơn vị của Thành phố chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy Đảng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 45-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm để phát huy vai trò, hiệu quả của công tác này.

2. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện   Chỉ thị số 45-CT/TW, chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về việc tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về sinh sống và làm việc ở Thủ đô theo đúng quy định của Nhà nước; tạo thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ mới, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ đầu tư của Hà Nội ra nước ngoài.

Có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân theo truyền thống dân tộc và phù hợp với đặc thù, pháp luật của nước sở tại. Đẩy mạnh công tác biểu dương, khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp mở rộng và nâng cao các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; chú trọng tuyên truyền, vận động, tiếp xúc với những cá nhân Việt kiều có uy tín và có ảnh hưởng lớn, tích cực trong cộng đồng. Nghiên cứu thí điểm công nhận các chi hội người Hà Nội ở nước ngoài là thành viên của tổ chức, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND Thành phố và các ngành liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp. Tranh thủ, phát huy các phương tiện truyền thông nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình đất nước và Thủ đô, về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Hà Nội để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này.

5. Giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan của Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết kết quả tổ chức thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thông tri này được phổ biến tới các chi bộ đảng./.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký )

 

Ngô Thị Thanh Hằng

 

 

Các tin đã đăng